Nota prawna

NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację w zakresie korzystania ze stron internetowych spółki LEDVANCE Sp. z o.o., sklepu internetowego www.e-shop.ledvance.pl
Korzystanie z serwisu (uzyskanie dostępu do witryny, otwieranie stron, przeglądanie, pobranie dowolnej części witryny, wykorzystanie witryny lub jej zawartości w inny sposób) zarówno przez zarejestrowanego klienta, jak i niezarejestrowanego gościa jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.
Niezaakceptowanie ich uniemożliwia korzystanie z witryny www.e-shop.ledvance.pl

 1. Własność intelektualna i prawa autorskie
  1.1.  Treść stron internetowych stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu  odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i  prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie  do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie  spółce LEDVANCE Sp. z o.o.
  1.2.  Wszystkie mechanizmy i oprogramowanie używane na tych stronach są własnością  LEDVANCE Sp. z o.o.lub są wykorzystywane na podstawie licencji i są chronione  prawami autorskimi i innymi.
  1.3. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne  rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody spółki LEDVANCE Sp. z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.
  1.4. Nazwy handlowe lub inne oznaczenia zamieszczone na  stronach internetowych LEDVANCE Sp. z o.o. stanowią zarejestrowane znaki towarowe i  podlegają ochronie na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30  czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49 poz. 508 z późn.  zm.).
  2.Ogólne zasady korzystania z informacji handlowej
  2.1. Zawartość sklepu internetowego www.e-shop.ledvance.pl stanowi informację handlową  dotyczącą produktów spółki LEDVANCE Sp. z o.o.
  2.2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej LEDVANCE Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji.
  2.3. Korzystanie lub stosowanie preparatów wymaga zapoznania się z treścią ulotki dołączanej do każdego preparatu, której treść ma pierwszeństwo przed informacjami zawartymi w niniejszej informacji handlowej.
  2.4. LEDVANCE Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania  informacji zawartych na stronach sklepu internetowych w każdym czasie i w  jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci  Internet.
  2.5. W przypadku przekazania jakichkolwiek komentarzy, uwag, bądź sugestii w  odniesieniu do informacji zamieszczonych w sklepie internetowym, LEDVANCE Sp. z o.o.  nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich  informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych. Przekazane  komentarze, uwagi lub sugestie, o których mowa powyżej nie będą traktowane jako poufne.
  2.6. Osoby korzystające z możliwości przekazania komentarzy, uwag bądź sugestii za  pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu  mailowego i danych zawartych w korespondencji w szczególności w celu nawiązania  korespondencji i przesyłania informacji.
  3. Odpowiedzialność
  3.1. LEDVANCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i  na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie i  które nie zostały przygotowane przez LEDVANCE Sp. z o.o.
  3.2. LEDVANCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje  zamieszczone na jej stronach internetowych bez jej zgody udzielonej w formie  pisemnej.
  3.3. LEDVANCE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego  funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie  do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do  sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do stron  internetowych LEDVANCE Sp. z o.o.
  3.4. W przypadku jakichkolwiek komentarzy, uwag bądź sugestii dotyczących sklepu internetowego, prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@ledvance.pl lub listownie.
  4. Zastrzeżenia prawne
  4.1. Nie zezwala się na wykorzystanie serwisu w sposób, który naruszałby niniejsze  warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy (między innymi dotyczące  publicznych sieci komunikacyjnych), a także w sposób, który powoduje albo może  spowodować uszkodzenie niniejszej witryny, przerwę w pracy lub zakłócenia w pracy.
  4.2. Nie zezwala się na podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu - przez działania hakerskie - do dowolnej części niniejszej witryny, kont klientów ani  wszelkich systemów komputerowych lub sieci przyłączonych do niniejszej witryny.
  4.3. Nie zezwala się na gromadzenie lub podejmowanie prób gromadzenia informacji o  klientach serwisu za pośrednictwem niniejszej witryny.